مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- روابط عمومی مدیریت نظارت و توسعه
گرداوری کتاب مدیریت در امور عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/16 | 
تألیف و ترجمه مجموعه کتب مدیریت در امور عمومی در چندین عنوان (مبانی مدیریت و رفاه کارکنان،مدیریت بخش تغذیه،مدیریت امورقراردادها،مدیریت انبار و تدارکات)با هدف ارائه راهنمای عملیاتی برای مدیران حوزه امور عمومی،امورقراردادها،مدیریت انبار و تدارکات)با هدف ارائه راهنمای عملیاتی برای مدیران حوزه امور عمومی،توسط ریاست و کارشناسان اداره نظارت با همکاری مدیریت  محترم نظارت و توسعه امور عمومی به رشته تحریر درآمد.در گردآوری این کتب علاوه بر جمع آوری متون علمی و مستندات قانونی،تجربیات موفق در حوزه مدیریت نظارت توسعه امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در موضوعات مربوطه آورده شده است.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.906.1636.fa
برگشت به اصل مطلب