مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- مدیریت
حوزه مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

مهندس شهریار ارسیلو

مدیر نظارت و توسعه امور عمومی - مدیر گروه تجهیزات پزشکی دانشگاهمسئول دفتر:

سرکار خانم امینی

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.81.96.fa
برگشت به اصل مطلب