مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- کادر مدیریت
تماس باما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ستاد مرکزی: 81631

تلفن مدیریت: 81633480- 81633481

فکس: 66417175

تماس با اداره امور قراردادها

تماس با اداره رفاه و تعاون

تماس با امور مالی مدیریت

تماس با اداره امور عمومی

تماس با اداره تدارکات  و کارپردازی

تماس با اداره نظارت بر امور عمومی

آدرس: بلوار کشاورز. نبش قدس.ساختمان ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران - طبقه چهارم(دفتر مدیریت)

صندوق پستی: 1449614535

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.2152.3366.fa
برگشت به اصل مطلب