مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- کادر مدیریت
کادر مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها


دکتر مسعود رفعتی

      مدیر نظارت و توسعه امور عمومی۰۰۰

مهندس جواد ده بسته 

  معاون مدیر نظارت و توسعه امور عمومی  

مهدی قشم قزوینی /مسئول راه اندازی باشگاه 

امید گندم کار /کارشناس دفتر مدیریت 
زهرا پورعظیم/کارشناس دفتر مدیریت
زهرا حاجی میرزا علیان/مسئول امور اداری و وب‌سایت مدیریت 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.2152.3096.fa
برگشت به اصل مطلب