مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- کمیسیون ماده 94
کمیسیون ماده ۹۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/11/21 | 

کمیسیون ماده ۹۴

من

اعضاء محترم کمیسیون ماده ۹۴ 

جناب آقای شاهین ساحلی / رئیس کمیسیون ماده ۹۴
سرکار خانم مهناز طاهری پور / نایب رئیس کمیسیون ماده ۹۴
جناب آقای دکتر مسعود رفعتی/ دبیر کمیسیون ماده ۹۴
جناب آقای محمدرضا شهبازی مقدم/ عضو کمیسیون ماده ۹۴

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.1998.1483.fa
برگشت به اصل مطلب