مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- کارشناسان منتخب
معرفی کارشناسان منتخب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/11/20 | 

کارشناسان منتخب (مواد ۵۵ و ۵۷ و ۸۴ و ۸۵ و ۹۱ و ۹۲ و ۱۰۱ آیین نامه مالی و معاملاتی)

جناب آقای شاهین ساحلی (ابلاغ)

جناب آقای دکتر عزیز رسولی (ابلاغ)

جناب آقای علی تنها (ابلاغ)

جناب آقای میریوسف مهاجر (ابلاغ)

جناب آقای مهندس جواد ده بسته (ابلاغ)

جناب آقای مهندس بهزاد مکری(ابلاغ)
چناب آقای مهندس جواد پناهی شورگل (ابلاغ)

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.1996.1484.fa
برگشت به اصل مطلب