مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران- صفحه اصلی
بازدید کارشناسان مدیریت فنی از بیمارستان های تابعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به لزوم نگهداری دوره ای از منابع فیزیکی تاسیسات و برق مراکز درمانی ، جهت بهبود عملکرد بهینه و کم شدن میزان خرابی تجهیزات مرتبط ،  بازدید های سرزده توسط کارشناسان مدیریت فنی از بیمارستان های تابعه صورت پذیرفت .
در این بازدید ها عملکرد تاسیات واحدها مورد بررسی قرار گرفت تا میزان تعداد دفعات خرابی تجهیز نسبت به سال های گذشته مشخص گردد 
در نهایت گزارش کامل از این بازدید ها بصورت مکتوب به مدیر واحد ارائه میگردد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=7.304.5871.fa
برگشت به اصل مطلب