مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران- تماس با مدیریت
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/6 | 

تماس مدیریت:  ۸۱۶۳۳۴۰۹

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=7.1617.3646.fa
برگشت به اصل مطلب