مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران- معاون
معاون

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مهندس محسن محمدزاده

کارشناس برق

شماره تماس : ۸۱۶۳۳۴۰۹

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=7.1375.1789.fa
برگشت به اصل مطلب