مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران- مدیر
مدیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

مهندس بهزاد مکری

کارشناس زمین شناسی

کارشناس مهندسی معماری

شماره تماس : 81633409

س 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=7.1374.1726.fa
برگشت به اصل مطلب