مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران- تصاویر پروژه ها
در حال اجرا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=7.1159.2288.fa
برگشت به اصل مطلب