مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران- تصاویر پروژه ها
کلینیک ویژه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=7.1159.2286.fa
برگشت به اصل مطلب