مدیریت امور حقوقی- اسناد سجلی
دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید مطابق با تاریخ واقعی تولد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور حقوقی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=6.1739.2405.fa
برگشت به اصل مطلب