مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی- شاخص اختصاصی
لیست رابطین شاخص‌های اختصاصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/8 | 
لیست رابطین شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجایی 

ردیف نام و نام خانوادگی نام واحد
1 خانم میرزایی معاونت درمان
2 خانم حسن دولابی معاونت بهداشت
3 خانم فاضلی فرد معاونت غذا و دارو
4 خانم قریشی معاونت آموزشی
5 خانم طاهری معاونت تحقیقات و فناوری
6 خانم اصفهانی دانشکده طب سنتی
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=5.2486.4973.fa
برگشت به اصل مطلب