مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی- نگاهی بر جشنواره شهید رجایی
نگاهی بر جشنواره شهید رجایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 


نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=5.2483.4890.fa
برگشت به اصل مطلب