مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی- فراخوان ارسال مطلب
فراخوان ارسال مطلب جهت چاپ در نشریه بسامد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/24 | 


نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=5.2464.4730.fa
برگشت به اصل مطلب