مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- فرآیندهای کاری
ماموریت از سایر سازمان ها به دانشگاه علوم پزشکی تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مراحلی که برای ماموریت از سایر سازمانهای دولتی به دانشگاه ع پ تهران باید پشت سر گذاشت:1- دریافت نامه منضم به درخواست متقاضی و خلاصه سوابق فرد با امضا بالاترین مقام مسئول سازمان مربوطه 2-ارجاع نامه از طریق دفتر مدیریت توسعه به رئیس اداره نقل و انتقالات 3-ارجاع رئیس اداره به کارشناس نقل و انتقالات ،آماده سازی مدارک و ثبت نام فرد در لیست افراد متقاضی انتقال یا ماموریت 4-طرح در کمیته نقل و انتقالات یادآوری : 5-در صورت مخالفت کمیته ،نامه مخالفت تهیه و به واحد محل خدمت متقاضی ارجاع داده می شود. 6-در صورت موافقت کمیته در خصوص تعیین محل خدمت با واحد ذیربط مکاتبه می شود.7-وصول مکاتبه تعیین محل خدمت و ارجاع آن به کارشناس مربوطه 8-ارسال و اعلام نامه مؤافقت به سازمان مربوطه 9-دریافت ابلاغ فرد از سازمان مربوطه 10-صدور ابلاغ ومعرفی فرد به واحد تعیین شده 11-وصول نامه شروع به کار از واحد12-اعلام شروع به کار به سازمان مربوط
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.745.540.fa
برگشت به اصل مطلب