مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- فرآیندهای کاری
انتقال از سایر سازمانها به دانشگاه علوم پزشکی تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  انتقال قطعی پرسنل از سایر دستگاهها و سازمانها

  1- دریافت نامه اعلام پست و موافقت با انتقال فرد از واحد مقصد توسط دفتر مدیریت توسعه از طریق اتوماسیون

  2- ارجاع نامه به رئیس اداره نقل و انتقالات و ارجاع رونوشت به مدیریت بودجه ،اداره تشکیلات و کارشناس مربوطه توسط رئیس اداره نقل و انتقالات

  3- تهیه پیش نویس نامه جهت اخذ موافقت حراست دانشگاه توسط کارشناس مربوطه و ارجاع آن به رئیس اداره نقل و انتقالات

  4- دریافت پاسخ از مدیریت بودجه ،اداره تشکیلات و حراست دانشگاه

  یاددآوری: درصورت عدم موافقت هریک از واحد های مربوطه پیش نویس عدم موافقت توسط کارشناس تهیه و به واحد مقصد پس از اخذ امضاهای مجاز از طریق سیستم دبیرخانه ارسال خواهد شد.

  5- در صورت موافقت واحدها ی مربوطه با انتقال فرد موضوع در کمیته نقل و انتقالات دانشگاه مطرح می شود و در صورتجلسه ثبت می گردد.

  6- در صورت موافقت کمیته با انتقال فرد مکاتبه با واحد مبدا توسط کارشناس اداره انجام خواهد شد

  یادآوری: در صورت عدم موافقت کمیته مراتب به واحد مقصد اعلام خواهد شد.

  7- بررسی نامه توسط واحد اولیه فرد و در صورت موافقت صدور ابلاغ انتقال و ارسال رونوشت آن به این دانشگاه و دریافت رونوشت ابلاغ از واحد مبدا و ارجاع به کارشناس اداره می گردد .

  8- تهیه ابلاغ انتقال قطعی توسط کارشناس اداره نقل و انتقالات و ارجاع به رئیس اداره و بررسی توسط رئیس اداره و ارجاع آن به دفتر مدیریت توسعه

  9- امضا ابلاغ توسط مدیریت و ارسال رونوشتهای آن به واحدهای مربوطه(واحد مبدا،واحد مقصد،فرد)

  یادآوری: رد مورد آن دسته از کارکنان انتقال یافته که در سطح معاونت توسعه مشغول به خدمت می باشند پیگیری و دریافت نسخه پرسنلی فرد و انجام بایگانی آن از طریق این مدیریت دنبال می گردد.

  یادآوری: برای آن دسته از کارکنانی که بین واحدهای تابعه دانشگاه انتقال می یابند تمامی اقدامات پرسنلی از طریق ادارات کارگزینی همان مراکز انجام می پذیرد با این حال اولین مکاتبات مربوط به نقل و انتقالات جهت اطلاع کارگزینی این مدیریت باید به صورت رونوشت به این اداره جهت اعلام نظر ارسال گردد.

 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.745.538.fa
برگشت به اصل مطلب