مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- قوانین و بخشنامه ها
لیست قوانین وبخشنامه ها به تفکیک واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/22 | 

لیست قوانین وبخشنامه های اداری به تفکیک واحدهای مدیریت توسعه:

1-کارگزینی اداری:    

الف) بخشنامه ها  ب) قوانین ومقررات  

2-کارگزینی اداره هیئت علمی:    

الف) جذب واستخدام          ب)ارتقاء مرتبه علمی          ج)ترفیعات          د)مرخصی ها          م)ماموریت ها          ن)بازنشستگی

3-اداره طرح و استخدام

الف) بخشنامه های استخدام               ب) بخشنامه های مشمولین طرح نیروی انسانی

4-اداره بازنشستگی

5-گروه تشکیلات

6-گروه آموزش

الف)قوانین ومقررات               ب)بخشنامه ها ومصوبات

7-گروه مهندسی مشاغل

قوانین ومقررات شامل :

الف)انتصابات          ب)ارتقاء طبقه ورتبه شغلی          ج)احتساب مدرک تحصیلی          د)احتساب سوابق         م)ایثارگران

بخشنامه ها

8-گروه ارزیابی عملکرد کارکنان 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.362.2351.fa
برگشت به اصل مطلب