مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- ساختارمدیریت توسعه
چارت تشکیلات مدیریت توسعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.357.219.fa
برگشت به اصل مطلب