مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- ماموریت
تأمین، توسعه و نگهداری نیروی انسانی کارآمد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با عنایت به مأموریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و نیز مأموریت معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع، مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی، مسؤول تأمین، توسعه و نگهداری نیروی انسانی کارآمد (هیأت علمی و غیر هیأت علمی و ارائه خدمات استخدام، آموزش، کارگزینی و طبقه بندی مشاغل به کارکنان کلیه واحدهای دانشگاه می باشد. این مدیریت برای انجام مسؤولیت خود، تکریم کارکنان و ارباب رجوع، رعایت عدالت و پایبندی به ارزشها و اخلاق حرفه ای را سرلوحه خود قرار داده و با بهره گیری از سیستم های الکترونیکی و تمرکز بر بهبود مستمر و مدیریت دانش، در راستای تحقق مدیریت اسلامی و در جهت دستیابی به سطوح بالاتر اثربخشی و کارآیی سازمان تلاش می کند.

 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.356.119.fa
برگشت به اصل مطلب