مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- چشم انداز
افق 5ساله مدیریت توسعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با استناد به چشم انداز دانشگاه، مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی درصدد آن است تا در یک افق زمانی 5 ساله به جایگاه زیر دست یابد:

· ارتقا شاخص های عملکردی، توسعه کیفی و توانمندسازی نیروی انسانی 

· اصلاح ساختارها و بهبود فرآیندهای کاری و برقراری عدالت استخدامی و نظام پرداخت جهت ارتقاء رضایتمندی هر چه بیشتر نیروی انسانی 

· استقرار و گسترش دولت الکترونیک جهت ارائه اثربخش خدمات 

· تقویت مدیریت و توان کارشناسی و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها 

· تلاش مستمر جهت تمرکززدایی و تفویض اختیار به نیروی انسانی و برقراری شایسته سالاری 

· کسب رتبه اول به عنوان دستگاه اجرایی نمونه در خدمت رسانی به مراجعان و مشتریان جهت دستیابی به موقعیت آرمانی دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.352.117.fa
برگشت به اصل مطلب