مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- ارزشیابی کارکنان
سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 
جهت ورود به سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان از طریق لینک زیر اقدام نمائید یا ابتدای آدرس سامانه https اضافه کنید. 
سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.1556.5766.fa
برگشت به اصل مطلب