مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- آرشیو خبرمدیریت توسعه
راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان رسمی وپیمانی(غیرهیات علمی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/10 | 

با عنایت به استقرار سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان رسمی و پیمانی (غیر هیات علمی ) دانشگاه  و با توجه به اینکه برای هر واحد رابط ارزیابی عملکرد درنظرگرفته شده است لازم است که کلیه کارکنان و رابطین ارزیابی مواردزیر را مطالعه و نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

بخشنامه راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد

راهنمای تکمیل فرم ارزیابی عملکرد (ویژه کلیه کارکنان)

راهنمای نحوه استفاده از سامانه ارزیابی عملکرد(ویژه رابطین)

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.1101.4215.fa
برگشت به اصل مطلب