مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- معرفی کادرمدیریت
معرفی کادر مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/13 | 
 
نام و نام خانوادگی سمت توضیحات
علیرضا عرب یارمحمدی مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی اطلاعات بیشتر
شیما خسروی معاون مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی اطلاعات بیشتر
نیلوفر امیری معاون مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی اطلاعات بیشتر
حامد بوداغی معاون مدیر توسعه سازمان وسرمایه انسانی اطلاعات بیشتر

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.1001.4152.fa
برگشت به اصل مطلب