مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) - تماس با همکاران
شماره تماس همکاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

 نام و نام خانوادگی

  سمت

  تلفن داخلی

  آقای دکتر رحیم نیا

  مدیر بودجه

  ۸۱۶۳۳۴۷۵

 خانم نورمندی

  معاون بودجه

  ۸۱۶۳۳۴۹۹

  آقای اسداللهی

  مسئول دفتر

  ۶۶۴۶۶۴۶۷،۶۶۴۱۹۵۳۲،۶۶۴۱۹۵۳۴

  آقای هنرمند

  مسئول پیگیری

  ۸۱۶۳۳۴۸۹

  فاکس

  ۶۶۴۱۸۹۸۴

  خانم عاطفه افشاری

  رئیس گروه بهداشت درمان

  ۸۱۶۳۳۴۸۳

  آقای رامین پیرسلطان

 رئیس گروه بهداشت  درمان

  ۸۱۶۳۳۴۱۹

  خانم فرزانه یونسی

  کارشناس برنامه ریزی بودجه عملیاتی

  ۸۱۶۳۳۴۹۷

  خانم اشرف السادات عزیزیان

رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه تملک دارییهای سرمایه ای

  ۸۱۶۳۳۴۷۸

 آقای سعید میرزایی

  کارشناس گروه تملک داراییها

۸۱۶۳۳۴۴۶

  خانم مهسا مهاجر

 رئیس گروه برنامه ریزی سایر منابع

  ۸۱۶۳۳۴۴۳

  خانم گیتی یونسی کارشناس گروه سایر منابع

  ۸۱۶۳۳۹۸۳   

خانم پریسا باغبانی رئیس گروه مراکز تحقیقاتی ۸۱۶۳۳۴۹۶

  خانم آزاده حسن پناه

  رئیس گروه برنامه ریزی آموزش و دانشجویی

 ۸۱۶۳۳۴۴۲

  خانم رامینا حاتمی

رئیس گروه درآمدهای اختصاصی

۸۱۶۳۴۴۷

خانم لیلا سعادتی کارشناس بودجه ۸۱۶۳۳۹۸۲

  تلفنخانه پردیس سینا

 ۸۱۶۳۱

  تلفنخانه ساختمان طالقانی

  ۶۴۴۳۱


آدرس : تهران- بلوار کشاورز- نبش خیابان قدس- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران- طبقه ۴- اتاق ۴۰۳
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=3.571.277.fa
برگشت به اصل مطلب