مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) - سایر قوانین
قانون محاسبات عمومی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=3.1327.1624.fa
برگشت به اصل مطلب