اداره هیات علمی- بخشنامه ها
بخشنامه تنظیم قرارداد حق تمام وقت جغرافیایی در سیستم پرسنلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/29 | 
دانلود راهنما و دستورالعمل
نشانی مطلب در وبگاه اداره هیات علمی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=23.2511.5690.fa
برگشت به اصل مطلب