اداره هیات علمی- بخشنامه ها
ابلاغ دستور العمل اجرایی ماموریت های خارجی کارکنان وزارت متبوع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
با احترام، به پیوست دستورالعمل اجرایی مأموریت های خارج از کشور کارکنان وزارت متبوع که به توشیح و تأیید مقام محترم وزارت رسیده است، جهت استحضار و ابلاغ و اجرا مفاد دستور العمل اجرایی به واحد های زیرمجموعه ایفاد میگردد.
نشانی مطلب در وبگاه اداره هیات علمی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=23.2511.5267.fa
برگشت به اصل مطلب