مدیریت امور مالی - قوانین فناوری اطلاعات
قوانین فناوری اطلاعات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=2.657.954.fa
برگشت به اصل مطلب