گروه تجهیزات پزشکی - تماس با ما
مدیریت گروه تجهیزات پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رئیس اداره تجهیزات پزشکی: جناب آقای مهندس شهریار ارسیلو

تلفن: ۶۶۴۱۹۰۹۹

فکس: ۸۱۶۳۳۴۷۹

نشانی مطلب در وبگاه گروه تجهیزات پزشکی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=10.2263.3607.fa
برگشت به اصل مطلب