معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه- اهداف
اهداف 4 ساله(1400-1397)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/13 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=1.2417.4859.fa
برگشت به اصل مطلب