بایگانی بخش بخشنامه های اداره استخدام

img_yw_news
شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ -

بخشنامه تکمیل فرم اعمال امتیاز کرونا در آزمون استخدامی

بخشنامه تکمیل فرم اعمال امتیاز کرونا در آزمون استخدامی  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بخشنامه تمدید قرارداد کارکنان قراردادی دانشگاه

بخشنامه ارزشیابی کارکنان قراردادی دانشگاه  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ -

بخشنامه درخصوص تمدید قرارداد کارکنان قراردادی

بخشنامه درخصوص تمدیدقرارداد کارکنان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی تهران

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ -

بخشنامه عدم امکان جذب نیرو

بخشنامه درخصوص عدم امکان جذب نیروی انسانی به استثناء کادرپرستاری دردانشگاه علوم پزشکی تهران  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ -

بخشنامه نحوه ورود اطلاعات نیروهای طرحی درسیستم پرسنلی

بخشنامه نحوه ورود اطلاعات پرسنلی نیروهای طرحی در سیستم پرسنلی