بایگانی بخش معرفی کتاب

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ -

معرفی کتاب

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

کتاب طرح طبقه بندی وارزش یابی مشاغل (عمومی -اختصاصی)

کتاب طرح طبقه بندی وارزش یابی مشاغل (عمومی -اختصاصی) دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ومقررات آموزش کارمندان