بایگانی بخش رویدادها

img_yw_news
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ -

بررسی وتطبیق سوابق کارکنان قراردادمعین حرفه ای وغیرحرفه ای دانشگاه

طی دو هفته سوابق تعداد ۵۷۵۶نفراز کارکنان قرارداد معین حرفه ای و غیر حرفه ای دانشگاه در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مدیریت توسعه بررسی ونسبت به تطبیق آن با آیین نامه مهندسی مشاغل اقدام شد