بایگانی بخش معرفی مدیریت امور مالی

img_yw_news
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ -

برگزاری نشست شورای مدیران معاونت توسعه

نشست شورای مدیران معاونت توسعه و برنامه ریزی منابع دانشگاه در راستای« بررسی اقدامات انجام شده در بیمارستان شریعتی ۲» برگزار شد. 

img_yw_news
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷ -

شرح وظایف ادارات مدیریت امور مالی

شرح وظایف ادارات مالی