بایگانی بخش اخبار اداره امور قراردادها

img_yw_news
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴ -

بازگزاری اسناد مناقصه و مزایده

برگزاری مناقصه و مزایده و توزیع اسناد مربوطه توسط مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی ...

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴ -

برگزاری جلسه کمیسیون مناقصه و مزایده 27 مهر 1394

برگزاری جلسه کمیسیون مناقصه و مزایده

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴ -

جلسه توجیهی مورخ 19/7/1394

برگزاری جلسه توجیهی مورخ 19/7/1394 در خصوص مناقصه عمومی یک مرحله ایی خدمات نظافت پشتیبانی.....

img_yw_news
شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴ -

بار گذاری اسناد مناقصه

بار گذاری اسناد مناقصه

img_yw_news
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۴ -

استرداد سپرده 27/5/1394

استرداد سپرده

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ -

تشکیل جلسه کمیسیون

تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه و مزایده

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ -

استرداد سپرده 17/5/1394

ارجاع نامه استرداد سپرده

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ -

ارجاع نتایج کمیته فنی بازرگانی

ارجاع نتایج کمیته فنی بازرگانی

img_yw_news
یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴ -

اتمام توزیع اسناد

اتمام توزیع اسناد