بایگانی بخش قوانین و بخشنامه ها

img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ -

لیست قوانین وبخشنامه ها به تفکیک واحد

لیست قوانین وبخشنامه های اداری به تفکیک واحدهای مدیریت توسعه  در پایگاه معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ -

لیست قوانین وبخشنامه ها به تفکیک واحدها

لیست قوانین وبخشنامه های اداری به تفکیک واحدهای مدیریت توسعه  در پایگاه معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران