بایگانی بخش آیین نامه ها و بخشنامه ها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

حد نصاب معاملات در سال ۱۴۰۰

اصلاحیه نصاب معاملات تعیین نصاب معاملات سال ۱۴۰۰ موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره ۱۷۸۰۹/ت۵۸۷۶۹هـ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰ هیئت وزیران)

img_yw_news
چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴ -

حد نصاب معاملات در سال 1399

img_yw_news
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

اصول انبارداری