بایگانی بخش فرم بارگذاری مدارک و مستندات

img_yw_news
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ -

فرم بارگذاری مدارک و مستندات

درراستای اجرایی نمودن آئین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، استنادپذیری الکترونیکی، افزایش سلامت اداری وتسهیل ارائه خدمات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران درنظر دارد مدارک هویتی افراد را به صورت الکترونیکی واز طریق تکمیل فرم مربوطه دریافت نماید برای اطلاعات بیشتر....