بایگانی بخش معرفی اداره

img_yw_news
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ -

معرفی اداره امور هیأت علمی

اداره کارگزینی هیأت علمی از ادارات زیرمجموعه مدیریت توسعه و سرمایه انسانی دانشگاه می باشد که انجام کلیه امور مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه و اجرای مصوبات مربوطه را بر عهده دارد. این اداره با توجه به عدم تفویض اختیار ، کلیه امور مربوطه از بدو ورود به کادر هیأت علمی ...