بایگانی بخش نظام پیشنهادها و ثبت ایده

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ -

پیشنهاد دهنده برتر سال ۹۹-۹۸

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ -

واحد سازمانی برتر در سال ۹۹

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ -

دستورالعمل نظام پیشنهادها

جهت دریافت دستورالعمل نظام پیشنهادها اینجا را کلیک کنید

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ -

ورود به سامانه نظام پیشنهادها

http://pishnahad.tums.ac.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ -

تفاوت ایده با پیشنهاد

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ -

مستندات قانونی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ -

معرفی