بایگانی بخش تجهیزات پزشکی اسقاط و مازاد

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ -

تجهیزات پزشکی اسقاط و مازاد مراکز تابعه دانشگاه

 فهرست تجهیزات مازاد و اسقاط تمامی مراکز تابعه دانشگاه جهت رویت عموم اعلام می گردد.