بایگانی بخش چک لیستها

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

چک لیست امور حقوقی

چک لیست امور حقوقی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

چک لیست تجهیزات پزشکی

چک لیست تجهیزات پزشکی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

چک لیست های توسعه سازمان و سرمایه انسانی

چک لیست های توسعه سازمان و سرمایه انسانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

چک لیست امور مالی

چک لیست امور مالی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

چک لیست واحد برون سپاری

چک لیست واحد برون سپاری

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

چک لیست نظارت و توسعه امور عمومی

چک لیست نظارت و توسعه امور عمومی