بایگانی بخش قوانین

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

مجموعه قوانین واگذاری

مجموعه قوانین واگذاری

img_yw_news
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

قانون تنظیم مواد 33-43-88

قانون تنظیم مواد 33-43-88

img_yw_news
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری

img_yw_news
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

ماده16 قانون مدیریت خدمات

ماده 16 قانون مدیریت خدمات

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

اصل 44 قانون اساسی

اصل 44 قانون اساسی