بایگانی بخش نظارت و بازدیدها

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

تاریخ بازدید های کمیته نظارت

تاریخ بازدید های کارشناسان کمیته نظارت برونسپاری در سال 97

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

چک لیست واحد برون سپاری

چک لیست واحد برون سپاری

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

چک لیست واحد برون سپاری

چک لیست واحد برون سپاری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

اقدامات گذشته

اقدامات گذشته

img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ -

واحد برون سپاری

واحد برون سپاری

img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ -

تاریخ بازدیدهای سال 1397

https://vcmdrp.tums.ac.ir/admin_cnts.php?slc_lang=fa&sid=9&mod=add_cnts&editingcase=1&cnt_id=3970&pg_id=2308&langu=faتاریخ بازدیدهای سال 1397