بایگانی بخش اولویت های پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵ -

فراخوان اولویت ها و محور های پژوهشی معاونت توسعه سال 95

اولویت های پژوهشی معاونت توسعه، با توجه به استراتژی ها ،اهداف ،شرح وظایف و چالش های موجود در سال جاری، اعلام می گردد