بایگانی بخش تغییرات قالب جدید

img_yw_news
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ -

دسترسی بخش ها ( فرم ها )

img_yw_news
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ -

فوتر ( خدمات آموزشی )

img_yw_news
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ -

فوتر ( مطالعات کاربردی )

img_yw_news
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ -

منوی بالا ( گروه ها )

img_yw_news
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ -

اسلایدر صفحه اصلی

img_yw_news
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ -

منوی بالا ( مدیریت ها )

img_yw_news
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ -

فوتر ( مستندات )

img_yw_news
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ -

فوتر ( ملاقات حضوری )

img_yw_news
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ -

فوتر ( درباره معاونت )