بایگانی بخش بیمه اتومبیل

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

صدور بیمه بدنه اتومبیل

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

خسارت بیمه بدنه اتومبیل

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

معرفی بیمه نامه ثالث

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

صدور بیمه ثالث اتومبیل

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

معرفی بیمه نامه بدنه اتومبیل

این بیمه نامه اتومبیل شمارا در مقابل خطراتی همچون آتش سوزی،سرقت کلی،خساراتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه به آن وارد شود و ... تحت پوشش قرار میدهد.