بایگانی بخش کارشناسی در خصوص قراردادهای واگذاری بخش های بیمارستان های تابعه